VEDTEKTER FOR NRHA NORWAY


§1 Navn

Foreningens navn er National Reining Horse Association, Norway, NRHA.NO. Foreningen er etter slik vedtakelse en norsk underavdeling av National Reining Horse Association, USA.


§2 Foreningens formål

Foreningen mål er å fremme ridning og konkurranse innenfor reining i Norge, herunder å utvikle og tilby informasjonsmateriale for ryttere, oppdrettere og andre interesserte. Dette for å gi en bedre forståelse av reiningens formål og dens korrekte utførelse. 

Foreningen skal ha nært samarbeid med NRHA, USA og de øvrige nasjonale ”affiliates” under NRHA.  Foreningen skal også søke å ha et nært samarbeid med øvrige avls- og ride organisasjoner i Norge hvor fokus ligger på westernridning og amerikanske hesteraser.

I det daglige skal foreningen:
a) Følge den til en hver tid gjeldende NRHA håndbok.
b) Organisere og avvikle eventuelle NRHA Norway- mesterskap/klasser samt legge til rette for nybegynnerklasser og events, ved å assistere showarrangører, som avholder NRHA show i Norge.
c) Administrere og registrere NRHA.NO samt stevneresultater for aktive ryttere og hester ut fra et klassifiserings system, samt utdele "Year End Awards."
d) Fremme samarbeid med de øvrige NRHA-affiliates i Europa samt NRHA, USA.


§3 Medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpent for alle personer, virksomheter og organisasjoner, som vil bidra til foreningens formål, og som er interessert i dens virke. Medlemskapet innebærer at medlemmet skal følge de til enhver tid gjeldende regler i NRHA Håndbok.

Medlemmer, som handler i strid med foreningens vedtekter, herunder den til enhver tid gjeldende NRHA Håndbok, eller som på annen måte motvirker foreningens interesse, kan gjennom beslutning fra styret ekskluderes fra foreningen. Ekskludering kan overprøves av generalforsamlingen for det tilfellet det ekskluderte medlemmet krever det. Medlemmet er ekskludert frem til generalforsamlingen og en eventuell omgjøring av beslutningen om eksklusjon fra generalforsamling, utløser ingen erstatning eller annen kompensasjon fra foreningen eller enkeltpersoners side. En ekskludering fra NRHA, Norway kan medføre disiplinære følger fra NRHA, USA.


§4 Styret


Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre, i overensstemmelse med de regler og forslag generalforsamlingen vedtar. Styret skal sørge for at foreningen er registrert i nødvendige nasjonale registre. Styret har selv anledning til å ivareta foreningens interesser og fatte egne beslutninger så langt de omhandler; daglig drift, mindre beslutninger om foreningens virke og øvrige driftsmessige beslutninger så langt de ikke er i strid med foreningens formål og generalforsamlingens anvisninger.  Styrets og foreningens adresse følger kassererens adresse.

Styret skal bestå av:

Leder, nestleder, kasserer, sekretær, minst 2 og høyst 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og 1 revisor og 1 vara revisor. Valgkomite består av 3 personer.

Valg i foreningen skjer hvert år på generalforsamlingen.  Leder og kasserer velges for en 2-årig periode og er på valg partalls år. Nestleder, sekretær og styremedlem velges for en to års periode og er på valg oddetalls år. Varamedlemmer, og revisor velges for 1 år av gangen. 
Ett nytt medlem velges til valgkomiteen hvert år slik at siste år fungerer medlemmet som leder av valgkomiteen.

Styrebeslutninger treffes med simpelt flertall. For det tilfellet det er stemmelikhet, teller leders stemme dobbelt.


§5 Kontingent

Kontingentstørrelsene fastsettes på den ordinære generalforsamling etter forslag fra styret. Det kreves medlemskontingent for hvert kalenderår. Kontingente gjelder for hele året inntil 31. desember.  Styret kan vedta å pålegge medlemmene ulike lisenser eller registreringsavgifter. Størrelsen fastsettes på generalforsamlingen.


§6 Forvaltning og revisjon


Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Hvert år til generalforsamlingen skal leder fremlegge styrets årsberetning, samt kassereren fremlegge revidert regnskap.  Revisoren skal kontrollere foreningens regnskap og anbefale, hvorvidt generalforsamlingen bør godkjenne regnskapet.


§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes en gang årlig i første halvår. Følgende punkter skal som minimum forekomme på dagsordenen:

a) Valg av ordstyrer og referent
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Fastsettelse og godkjenning av antall stemmeberettigede
d) Styrets årsberetning
e) Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning.
f) Fastsettelse av medlemskontingenter og øvrige avgifter
g) Fastsettelse av antall styremedlemmer
h) Valg
- Leder og kasserer for 2 år, partallsår
- Nestleder, sekretær og styremedlem for 2 år, oddetalls år
- 2 vara representanter for 1 år
- Revisor og vara revisor for 1. år
- Valg av 1 nytt medlem av valgkomite.
i) Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra foreningens   
      medlemmer.
j) Eventuelt
.
Innkallelse til den ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling skal skje senest 4 uker før generalforsamlingen på foreningens egen hjemmeside og skal med samme tidsfrist sendes til de medlemmer som har sørget for at kassereren har mottatt en gyldig email-adresse. Utover dette søkes generalforsamlingen offentliggjort på relevante hjemmesider og i evt. medlemsblad. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hende senest 2 uker innen generalforsamlingen. De innkomne forslag, samt styrets egne forslag, oppgis på forespørsel tidligst 1 uke før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret finner det nødvendig eller hvis minst 40 % av foreningens medlemmer, ved begrunnet skriftlig henvendelse til styret, begjærer det.

Ethvert medlem som har betalt medlemskontingent til foreningen, er stemmeberettiget. Et stemmeberettiget medlem kan til en generalforsamling maksimalt medbringe to fullmakter fra andre av foreningens medlemmer. En fullmakt skal være skriftlig og angi fullmaktsgivers navn samt være datert og signert. Alle beslutninger vedtas med simpelt flertall med mindre annet fremkommer i vedtektene. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende unntatt ved person-valg til styret, hvor loddtrekning skal benyttes.

Alle avstemminger foregår ved håndsopprekning med mindre en stemmeberettiget krever skriftlig avstemming. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett fremmøte, såfremt den er lovlig innkalt.

§8 Tvist 

Eventuelle tvister avgjøres av generalforsamlingen.

§9 Endring av vedtektene


Endring av vedtektene kan kun skje ved 3/4 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.

§10 Foreningens oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved 3/4 flertallsbeslutning på 2 etterfølgende generalforsamlinger med minst 3 måneders mellomrom og hvorav minst 1 skal være ordinær.. Oppløses foreningen skal eventuelle aktiver overlates til NRHA i USA.
___________________________________________________________________________

Vedtatt på generalforsamling den 11.4.2015

NRHA Norway 2014-Tømmerlenna 122-1929 Auli- NORWAY-Org nr 914 169 909  www.nrha.no © 2016 • Copyright
Home